Lover og regler

Både byggforskriften av 1997 og forskrifter fra helsemyndighetene understreker at det ikke skal forekomme fuktskader eller muggsoppvekst innendørs.

 I §8-37 står det at: “Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre hygieniske problemer”.  Videre står det at “Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av organisk materialer og økt avgassing”.

Forsikringsavtaleloven (FAL) regulerer skadeoppgjør og forbrukerens plikter og rettigheter ved skadeoppgjør. Hovedregelen er at bygning og innbo skal utbedres til tilsvarende stand som før skaden oppsto. De tekniske forskriftene stiller krav til oppbygging av våtrom. Forskriften sier at bad og vaskerom skal ha sluk. I rom med sluk skal gulvet ha tilstrekkelig fall mot sluket i de områder som regelmessig må antas å bli utsatt for vann.

Gulv, vegger og tak i våtrom som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utstyres med fuktbestandige overflatematerialer. Bakenforliggende konstruksjoner og rom som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et vanntett overflatemateriale eller et egnet vanntett sjikt. Det skal velges materialer som sikrer at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.
 

Lover og regler som har betydning for arbeid med vannskader finner man i statens lovverk.

•    Bygningsloven og Teknisk forskrift av 1997
    - om forskrifter for bygninger og installasjoner.

•    Forsikringsavtaleloven av 1987
    - (FAL) om forsikringsoppgjør.

•    Håndverkertjenesteloven av 1989
    - om krav til utførelse og garanti.

•    Bustadoppføringsloven av 1997
    - om oppføring av bygg.

•    Produktansvarsloven av 1988
    - om produkter og produktgarantier.

Krav til fuktsikring av bygninger
Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket
når det ikke er truffet andre tiltak for å lede bort overflatevann. Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken, må det treffes nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene.

I den nye byggeforskriften, vil det etter alt å dømme bli stilt strengere krav for å unngå vannskader i bygninger enn dagens forskrift gjør. Det vil trolig bli strengere krav til kvalitetskontroll på fuktsperrer i våtrom for å hindre biologisk vekst og fuktskader på bygningskonstruksjoner. Det vil trolig også bli satt krav om at installasjoner i rom som ikke tåler fukt skal sikres mot vannskader, for eksempel med en vannstoppventil.

”I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring (f.eks. lekkasjestopper) mot fuktskader. Med vanninstallasjoner menes alle komponenter som er tilsluttet trykkvann, så som servant, klosett, kum, bereder, vaske- og oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin, men ikke sprinkler-anlegg”

Alle gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige over-flatematerialer. Vegger med innebygde sisterner eller liknende installasjoner skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

Det er lurt å handle raskt når det oppstår en vannlekkasje
Når det oppstår en større vannlekkasje fra rør er det viktig at en raskt setter i gang med skadebegrensende tiltak. Alle parter, både skadelidte, forsikringsselskap, takstmann og involverte håndverkere, må samarbeide slik at reparasjonsarbeidet kommer raskt i gang.

Når vannskaden har oppstått:

  1. Stopp vannlekkasjen
  2. Sikre beboere og innbo
  3. Fjern lekkasjevann
  4. Kartlegg skader, både nye og eventuelt gamle
  5. Sett i gang med skadebegrensning innen 3 til 5 dager

Vannskader som ikke dekkes av forsikringsselskapene

Eksempel på skader som forsikringsselskap normalt ikke dekker, er fuktskader som skyldes byggfukt, kondens, mangelfullt fuktsikrede våtrom, sviktende drenering, lekkasjer på grunn av utettheter i grunnmur, tak og vegger.  I tillegg meldes ikke alle skader som skjer i kommunale og statlige bygninger og lignende, der eieren er selv-assurandør. Mørketallet for denne type skader er meget stort. Det er anslått at det er minst like mange slike skader som det er dekningsberettigede vannskader.

Det er lite kjent hvordan nullskader og ikke innmeldte skader blir utbedret.  Dette gjelder også for en del kontantutbetalinger. Ettersom disse skadene i liten grad blir fanget opp av profesjonelle aktører, kan man stille spørsmål om hvorvidt de blir utbedret på en skikkelig måte mht. tørking og muggsoppsanering.

 

 

Skriv inn din kontaktinformasjon. Du vil bli kontaktet så snart som mulig.
Navn:   Epost-adresse:
Telefonnr:   Kommentarer