Uinnredet kjeller

I kjelleren er det vanlig med råtesoppskader både i trekonstruksjoner og på lagrede trematerialer. Ekte hussopp og kjellersopp er vanlige skadegjørere som vi ofte støter på.

Skader i uinnredete kjellere oppstår gjerne på takbjelker, takpanel og andre trekonstruksjoner. Konstruksjonene vil være utsatt for råtesoppangrep hvis det er tilgang på fuktighet over lengre tid. Tilsvarende vil også lagret trevirke på gulv og mot yttervegger gi grunnlag for vekst av råtesopp. I tillegg til angrep av råtesopp, kan fuktighet i kjeller også medføre muggsoppvekst på papp, tekstiler og trevirke.

Vanlige skadegjørere i kjeller er ekte hussopp og kjellersopp, men også barksopper, kjellerbegersopp og tømmersopper m. fl. forekommer.

Insektskader oppstår ofte sekundært etter at råtesopp har startet nedbrytningen av materialet. I kjeller kan det forekomme mange arter avhengig av fukt- og temperaturforhold.

En uinnredet kjeller er ofte fuktutsatt. Dette både på grunn av kapillært oppsug i vegger og gulv, og på grunn av kondensering av fuktig kjellerluft. Defekte taknedløp og fall på terreng inn mot grunnmur, samt dårlig drenering, er ofte medvirkende årsaker til at kjellere blir fuktige og får direkte innsig. Vannlekkasjer som ikke blir oppdaget eller ikke blir stoppet, kan også medføre råtesoppskader.

Begynnende råtesoppskader er lite synlige da de kan være skjult i opplegg i mur eller bak takplater. Indikasjoner på skader kan oppdages ved å måle fuktighet på utsatte punkter, samt å se etter fuktmerker i trepanel og gipsplater. Saltutslag langs yttervegger/murvegger som går helt opp mot etasjeskillet, kan bety grunnlag for vekst av råtesopper i bjelkelag/vegg. Ved mistanke om fuktskader og soppangrep må man avdekke området og alltid ta prøve av angrepet materiale for bestemmelse av skadegjører.

Har en råtesoppskade pågått over lang tid, kan skaden oppdages ved at soppen fruktifiserer og/eller soppens overflatemycel (= soppvev/-sopptråder) blir synlige på overflaten av angrepet tre- eller murverk. Avhengig av art har dette ulikt utseende. Det må tas prøve både av soppens overflatevekst og trevirket den lever på for bestemmelse av skadegjører.

Behandling av råtesoppskader er avhengig av hvilken råtesopp som forårsaker skaden.

Råtesoppskader i kjeller kan forebygges ved å redusere eller stoppe fukttilgangen i kjelleren. Fuktopptak fra grunnen kan stoppes ved å støpe nytt gulv med bruk av fuktsperre mellom gammel og ny støp. Fuktinnsig fra yttervegger kan reduseres ved å bedre dreneringen på utsiden, forhindre at vann fra taknedløp renner inn mot ytterveggen, samt opprettholde et godt vedlikehold av mur. Alt treverk i kjelleren bør reduseres til et minimum ved at det f. eks. benyttes nettingboder og losholter av annet materiale enn tre. Trematerialer, ved, papp og tekstiler må lagres opp fra gulv og ut fra yttervegg. Lagringsfundamentet må ikke være av tremateriale. I tillegg bør vannlekkasjer i avløp og vannrør forhindres ved godt vedlikehold. Det må sørges for god luftgjennomstrømning i kjelleren ved å ha ventiler åpne (NB! Stenges ved kuldegrader for å unngå frost i vannrør).

Skriv inn din kontaktinformasjon. Du vil bli kontaktet så snart som mulig.
Navn:   Epost-adresse:
Telefonnr:   Kommentarer
 
Fakta

Kjellersopp

Kjellersopp (Coniophora puteana) er trolig den vanligste råtesoppen som forekommer som skadegjører i bygninger. Soppen forårsaker skader på materialer som utsettes for vedvarende høy fuktighet/lekkasjer. Er angrepet først etablert, krever soppen imidlertid lite fuktighet (> 18 %) fuktkvote for at råtesoppskaden skal kunne videre­utvikle seg. Lokalt kan soppen forårsake omfattende skader. Utskiftning av angrepne materialer med sikkerhetssone er nødvendig. Vi viser til vedlagte faktablad for nærmere beskrivelse av soppen.
 

Hussopp

Se Ekte hussopp.

Barksopp

Barksopp (Corticiaceae) er en samlebetegnelse for en stor soppgruppe som forekommer på trematerialer som utsettes for høy fuktighet/lekkasjer, eller som sekundær skadegjører på trematerialer som er angrepet av andre råtesopp (vednedbrytende sopp).
 
 

Kjellerbegersopp

Kjellerbegersopp (Peziza cerea) forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet/lekkasjer. Soppen er en lite aggressiv råtesopp og forårsaker kun lokale skader. Soppen indikerer imidlertid en kraftig oppfukting, og at det kan finnes andre soppskader i tilgrensende områder.

Tømmersopp

Tømmersopp (Antrodia sp.) er en vanlig skadegjører på trematerialer som utsettes for høy fuktighet/lekkasjer, gjerne i kombinasjon med høy temperatur. Soppene har liten evne til å spre seg inn i friskt og tørt treverk, men kan lokalt forårsake omfattende skader. Utskifting av angrepne trematerialer med sikkerhetssone er nødvendig. Vi viser til vedlagte faktablad for nærmere beskrivelse av soppslekten.
Skadeeksempler